بنر بانک حرکات

کراس از بالا قفسه زیر سینه ایستاده