بنر بانک حرکات

کراس از بالا زیر سینه قفسه 90 درجه